Sankt Karl Borromæus Gruppen

Forskning om COVID regler

Det er sjældent, at liturgiske regler og restriktioner underkastes naturvidenskabelig forskning, men de seneste måneders forsøg på at forbyde Kirkens traditionelle form af kommunionen er en undtagelse. I en netop offentliggjort artikel i tidsskriftet Journal of Religion and Health, som udgives af det anerkendte forlag Springer, ser biologen S. Budaev fra Universitetet i Bergen bl.a. på, om der er noget belæg for det nævnte forbud når det gælder risikoen for smitte med Corona-virus. Svaret er nej, faktisk nærmest tværtimod. Vi citerer direkte fra artiklens konkluderende afsnit:

The assumption that Communion in the hand carries no or little risk is not well grounded and may in fact create a false sense of security potentially provoking more reckless behaviour of both the Minister and the communicant. While the assumption that providing Holy Communion on the tongue is more risky than in the hand is not supported, many faithful can currently share it… Whenever possible, the Holy Communion should be received while kneeling (…) it introduces vital social distancing reducing the risk of airborne transmission.

På dansk: Antagelsen om, at håndkommunion indebærer ingen eller ringe risiko er ikke velunderbygget, og kan faktisk skabe en falsk følelse af tryghed, som fører til mere skødesløs adfærd både hos celebrant og kommunikant. Samtidig er antagelsen om at uddeling af kommunion på tungen er mere risikabel, heller ikke ikke underbygget, omend mange troende måske deler opfattelsen… dertil kommer at den hellige kommunion, om muligt, bør modtages knælende (…) hvilket indebærer en afstand som reducerer risikoen for luftbåren smitte.

Den fysiske begrundelse for at foretrække knælende kommunion ift at begrænse luftbåren smitte er så tydeligt illustreret i nedenstående figur fra artiklen, at alle kan være med:

Nu er der ingen stolt tradition blandt teologer for at lytte til naturvidenskabelig forskning selv når det kommer til spørgsmål som handler om naturfænomener. Forfatteren kommer derfor også med et råd, som måske burde overvejes også herhjemme:

It is suggested that the local Ordinary would establish a panel of advisors to investigate the best measures, taking account of the local circumstances and risk. This should include priests, religious, medical experts, scientists and representatives of the faithful. The substantiation for major decisions should be published in an openly available document

På dansk: Det foreslås, at den lokale biskop opretter et panel af rådgivere som undersøger de bedste forholdsregler, under hensyn til lokale forhold og risici. Dette bør omfatte præster, ordensfolk, sundhedsfaglige eksperter, videnskabsfolk og repræsentanter for de troende. Begrundelsen for større beslutninger bør offentliggøres i et offentligt tilgængeligt dokument.

De færreste vil vel benægte værdien af transparens og velbegrundethed, når det gælder indgreb i udøvelsen af religion med henvisning til sundhedsforhold. Hidtil har vi set beslutninger gennemført over hals og hoved, i modstrid med råd fra eksperter, og uden skygge af begrundelse (hvilket let kan nære mistanker om, at private liturgiske dagsordener fremmes i skyggen af sundhedshensyn).

Det skal selvfølgelig understreges, at den vigtigste grund til kun at modtage kommunionen knælende og på tungen er teologisk og ikke naturvidenskabelig. Den består også når Corona forgår.